โกเมน ภัทรภิรมย์.

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : วิธีพิจารณาชั้นศาล. - พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการบริหารทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2530. - 114 หน้า.


วิธีพิจารณาความอาญา.

K5401 / .ก95 2530

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544