ฉัตร ช่ำชอง.

หลักการจัดการฟาร์ม. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2525. - 363 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


การจัดการไร่นา -- การศึกษาและการสอน.
การจัดการไร่นา -- คำถามและแบบฝึกหัด.

S562.5 / .ฉ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544