นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา, 2406-2490.

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ประทานพระยาอนุมานราชธน. - พระนคร, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2506. - 5 เล่ม. ภาพประกอบ.


นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมพระยา, 2406-2490.


กกุธภัณฑ์ -- ไทย.
ภาษาไทย.
ภาษาศาสตร์.
ความรู้ทั่วไป.
วรรณกรรมไทย.


ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

AC159 / .น4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544