เขียน ธีระวิทย์.

ระบบการปกครองของญี่ปุ่น. - พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2511. - 131 หน้า.


ญี่ปุ่น -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1624 / .ข82

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544