โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, 2486-

การฟื้นฟูการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ / โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์. - [กรุงเทพฯ ม.ป.พ.], 2535. - 352 หน้า.


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.


เกษตรกรรม -- ไทย.
โครงการพัฒนาการเกษตร -- ไทย.
เกษตรกร -- ไทย.
เกษตรกรรมกับรัฐ -- ไทย.
ทรัพยากรธรรมชาติ.

S471.ท9 / ฆ95

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544