ดวงเดือน พันธุมนาวิน.

จริยธรรมของเยาวชนไทย โดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญแข ประจนปัจจนึก. - กรุงเทพฯ, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2520. - 339 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง. - รายงานการวิจัย ; ฉบับที่ 21. . - รายงานการวิจัย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์) ; ฉบับที่ 21. .


จริยธรรม.

BJ1185.ท9 / ด5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544