กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน (Laws and ethics of mass communication). - กรุงเทพฯ, 2529- - เล่ม.


วิทยุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
โทรทัศน์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
กฎหมายโฆษณา.
กฎหมายการพิมพ์.
ภาพยนตร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ลิขสิทธิ์ -- ไทย.

PN4748 / .ส65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544