เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ.

สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric statistics). - [แก้ไขและเพิ่มเติม] - กรุงเทพฯ, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521. - 154 หน้า. ตาราง.


สถิติ.
สถิติ -- คำถามและแบบฝึกหัด.

HA29 / .อ7 2521

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544