เพ็ญศรี กาญจโนมัย.

ชินโต : จิตวิญญาณของญี่ปุ่น. - กรุงเทพฯ, วรวุฒิการพิมพ์, 2525. - 106 หน้า. ภาพประกอบ.


ลัทธิชินโต.

BL2220 / .พ7 2525

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544