ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-

คุณค่าของพุทธศาสนาในการบริหารราชการ โดย ร.ท. ทินพันธุ์ นาคะตะ. - พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509. - 185 (4) หน้า.

วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต.


พุทธศาสนากับการเมือง.
พุทธศาสนากับรัฐ.

BQ4570.ก53 / ท6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544