จารุวรรณ ธรรมวัตร.

คติชาวบ้านอีสาน. - กรุงเทพฯ, อักษรวัฒนา, ม.ป.ป. - 154 หน้า.


คติชาวบ้าน -- ไทย.

GR312 / .จ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544