กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา. - กรุงเทพฯ, 2530. - (16) 389 หน้า. แผนภูมิ.


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา--กฎและระเบียบปฏิบัติ.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา--ประวัติ.

JQ1746.ฮ323 / ส63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544