ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542.

ศาสนธรรมกับการพัฒนา บรรณาธิการโดย พระดุษฎี เมธงฺกฺโร และคนอื่น ๆ. - กรุงเทพฯ, มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2530. - 237 หน้า.

ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ.- พุทธศาสนากับการพัฒนาชาติ.- ธรรมะในด้านเศรษฐกิจ.


เศรษฐศาสตร์ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.

BQ4570.ศ7 / ป5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544