พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.

การเมืองกับพุทธธรรม : ความเชื่อและพฤติกรรมทางการเมืองและศาสนา. - กรุงเทพฯ, สยามบรรณการพิมพ์, 2529. - 293 หน้า. ตาราง. แผนภูมิ. - โครงการหนังสือผลิตร่วมกับสยามบรรณการพิมพ์ ลำดับที่ 1 .


พุทธศาสนากับการเมือง.

ฺBQ4570.ก55 / พ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544