ประยุทธ ไทยวุฒิพงศ์, 2461-

กิจกรรมฝึกอบรมของฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการ. - พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509. - 190 หน้า. ตาราง.

วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรม.

JQ1746.ฮ13 / ฝ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544