ชาญ ทองแก้ว, 2476-

องค์การบริหารงานบุคคลของราชการพลเรือนไทย (การศึกษาเกี่ยวกับโครงร่างตามกฎหมาย) / โดย เรือตรี ชาญ ทองแก้ว. - พระนคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508. - 142 หน้า : ตาราง. แผนภูมิ.

วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต.


การบริหารงานบุคคล.
ราชการพลเรือน -- ไทย.

JQ1746 / .ช6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544