ทัศนีย์ ทานตวณิช.

การศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านภาคตะวันออก (A study of the folk literature of eastern Thailand) โดย ทัศนีย์ ทานตวณิช และคนอื่นๆ. - ชลบุรี, โครงการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2522. - เล่ม.

ล.1 ระยะต้น จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา.- ล.2 ระยะที่ 2 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย และตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง.


คติชาวบ้าน -- ไทย.
วรรณกรรมไทย -- ไทย (ภาคตะวันออก)
นิทาน.
เพลงพื้นเมืองไทย.

GR312 / .ท6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544