สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-

ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : การศึกษาทางกฎหมายเปรียบเทียบ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย. - กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527. - 148 หน้า.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต.


นิติบุคคล.
กฎหมายอาญา.

HF1382.7.บ7 / ส7

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)