ศรีศักดิ์ ธรรมรักษ์, 2463-

การบริหารงานของสถานอบรมและฝึกอาชีพ ตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร โดย พ.ต.อ. ศรีศักดิ์ ธรรมรักษ์. - พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505. - 230 หน้า. ตาราง. แผนผัง.

วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต.


สถานฝึกอบรมและฝึกอาชีพลาดยาว.

HV9412.8.ก4 / ศ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544