สดศรี น้าประเสริฐ, 2489-

กระบวนพิจารณาคดีอาญาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน. - กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524. - 200 หน้า.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต.


เด็ก -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.
เยาวชน -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.
วิธีพิจารณาความอาญา.

HV733.ท9 / ส3

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)