สงคราม ลิปิสุนทร, 2475-

สิทธิปกครองตนเองของเทศบาล : ศึกษาเฉพาะการบริหารงานคลัง. - พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508. - 130, 5 หน้า.

วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต.


การคลังเทศบาล.

HJ9578.7 / .ส2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544