รอยพิมพ์ เรืองประดิษฐ์.

เงินคงคลังของไทย (ในสมัยรัชกาลที่ 5-7). - กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520. - 188 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.

"วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต"


การคลังสาธารณะ -- ไทย.

HJ191.ท92 / ร5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544