สุขใจ น้ำผุด, 2488-

การช่วยเหลือทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ. - กรุงเทพฯ, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517. - 176 หน้า. ตาราง.

วิทยานิพนธ์ พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต.


ทุน -- ไทย.
สินเชื่อ.
ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HG3350.8 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544