บุญเลิศ สุริยวรรณ์, 2473-

การบริหารงานของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์. - พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505. - 145, 4 หน้า. ตาราง. แผนผัง.

"วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต"


สหกรณ์ออมทรัพย์.

HG2039 / .บ7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544