มาลา คลรักชัย.

ผลกระทบของนโยบายพยุงราคาข้าวเปลือกต่อการจัดสรรข้าวเปลือกระดับราคา รายได้จากการส่งออกและรายได้ของชาวนา. - กรุงเทพฯ, ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายวิชาการ, 2524. - 27 หน้า. ตาราง. - รายงานการวิจัย ; หมายเลข 37 .


ข้าว -- ราคา -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544