ปรีชา ธรรมวินทร. 2505-

วิพากทรรัฐ บรรณาธิการโดย ปรีชา ธรรมวินธร และคนอื่นๆ. - กรุงเทพฯ, สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย และ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528. - 273 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.


แรงงาน -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745.ก1 / ป38

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544