ปรียา คงฤทธิศึกษากร.

หลักและแนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง โดย ปรียา คงฤทธิศึกษากร เชิดศักดิ์ ชูศรี และ สมบุญ สังขกุญชร. - กรุงเทพฯ, กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2525. - 314 หน้า.


การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .ป4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544