พรมแดนแห่งความรู้ รวมบทความของศิษยานุศิษย์ของพระยาอนุมานราชธน. - พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ, สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2515. - 347 หน้า.

สังคมศาสตร์คืออะไร โดย กรมหมื่นนราธิป พงศ์ประพันธ์.- พรมแดนแห่งความรู้ โดย พระยาอนุมานราชธน.- วิชาโบราณคดี โดย ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล.- วิชาก่อนประวัติศาสตร์ โดย ชิน อยู่ดี.


สังคมศาสตร์.
ประวัติศาสตร์.
ภาษาศาสตร์.

PL4215 / .พ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544