ทวีป อภิสิทธิ์.

การเขียนหนังสือให้ชาวบ้านอ่าน. - กรุงเทพฯ, กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2527. - 184 หน้า. ภาพประกอบ. แผนภูมิ.


การแต่งความเรียง.

PL4177 / .ท5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544