ปรีชา เอี่ยมสุทธา.

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ภาคสันติ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525. - 221 หน้า.

สนธิสัญญาไทย โดย สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร และกฎหมายทะเล โดย ธนะ ดวงรัตน์.


กฎหมายระหว่างประเทศ.

JX3695 / .ป4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544