เปรม ติณสูลานนท์, พล.อ., 2463-

ประมวลสุนทรพจน์ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2528. - กรุงเทพฯ, คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประมวลสุนทรพจน์ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2529. - 482 หน้า. ภาพประกอบ.


สุนทรพจน์ไทย.

PL4209.5 / .ป7 2528

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455