สุธาบดี สัตตบุศย์.

กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ. - กรุงเทพฯ, บรรณกิจ, 2523. - 207 หน้า.


สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ.
ระเบียบการค้าต่างประเทศ.
อนุญาโตตุลาการการค้า.
กฎหมายระหว่างประเทศ.

JX6271 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544