การประชุมทางวิชาการ การพิทักษ์ผลประโยชน์ในทะเลของไทยกับกฎหมายทะเล แนวใหม่. - กรุงเทพฯ, 2520. - 264 หน้า.


กฎหมายพาณิชยนาวี.
กฎหมายทะเล -- ไทย.

JX4408 / .ร6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544