อุทัย หิรัญโต.

การเมืองของโลกกับกฎหมายระหว่างประเทศ. - กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2519. - 94 หน้า.


กฎหมายระหว่างประเทศ -- ศัพท์บัญญัติ.

JX3695 / .อ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544