พิทยา บวรวัฒนา, 2493-2556-

รัฐประศาสนศาสตร์ : รวมผลงานของนักวิชาการไทย. - กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. - 513 หน้า. - ชุดรวมบทความ เล่มที่ 1 .

ภาพรวมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตะวันตก วิเคราะห์และเปรียบเทียบทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษาการจัดการองค์การ อาจารย์มหาวิทยาลัยไทย : ปัญหาภาวะกดดันและทางเลือก โดย พิทยา บวรวัฒนา.- โดย ติน ปรัชญพฤทธิ์.- โดย วุฒิชัย จำนงค์.- โดย ปฐม มณีโรจน์.


การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .พ6 2526

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544