พิทยา บวรวัฒนา, 2493-2556-

วิชารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย : ผลงานของนักวิชาการไทยสมัยใหม่. - กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. - 226 หน้า.


การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .พ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544