พิทยา บวรวัฒนา, 2493-2556-

รัฐประศาสนศาสตร์ : ทฤษฎีและแนวการศึกษา / พิทยา บวรวัฒนา. - กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. - 2 เล่ม.

ล. 2 รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13 2550.

[ล. 1.] ค.ศ. 1887-ค.ศ.1970 -- [ล. 2.] ค.ศ. 1970-ค.ศ. 1980.

9745671711 (ล. 2) 9746376195 (2550 : ล. 2)


การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .พ57

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544