ผุสสดี สัตยมานะ.

ระบบบริหารและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ โดย ผุสสดี สัตยมานะ และ สุพัตรา เพชรมุนี. - กรุงเทพฯ, ประชาชน, 2521. - 422 หน้า.


ระบบราชการ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JF1358 / .ผ74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544