ผุสสดี สัตยมานะ.

การบริหารรัฐกิจ. - กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2521. - 414 หน้า.


การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .ผ7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544