ปฐม มณีโรจน์, 2483-

ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาการบริหาร. - กรุงเทพฯ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2518. - 83 หน้า. - เอกสารการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์) ; เลขที่ 18 .


การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .ป3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544