ไนโกร, เฟลิกซ์ เอ.

การบริหารรัฐกิจแผนใหม่ (Modern public adminstration) ของ เฟลิกซ์ เอ. ไนโกร และ ลอยด์ จี. ไนโกร โดย ติน ปรัชญพฤทธิ์. - กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. - 609 หน้า.


การบริหารรัฐกิจ.
เจ้าหน้าที่ของรัฐ.

JF1358 / .น9

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544