ชุมพร สังขปรีชา.

บริหารรัฐกิจใหม่ (The new public administration) - กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528. - 354 หน้า.


การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .ช68

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544