บุญเรือง เนียมหอม.

การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับการเมืองที่จัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518. - กรุงเทพฯ, ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2522. - 224 หน้า. ตาราง. - เอกสารการนิเทศการศึกษา ; ฉบับที่ 209. .


นักศึกษาอุดมศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง -- ไทย.
รัฐศาสตร์ -- บรรณานุกรม.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2516-2518.

JA71 / .บ7 2522

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544