มาลัย หุวะนันทน์, 2455-2522.

การประชุมสมัชชาใหม่ครั้งที่ 2 องค์การรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคตะวันออก พ.ศ. 2505. - พระนคร, คณะรัฐศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506. - 65 หน้า.


องค์การรัฐประศาสนศาสตร์ภาคตะวันออก--การประชุม.


การบริหารรัฐกิจ -- การประชุม.

JF1321 / .ม6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544