การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ : สู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงของชาติ ในศตวรรษหน้า. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายเลขานุการโครงการ การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย, [2539?] - 2 เล่ม : ภาพสีประกอบ.

ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ -- ข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาไทย. ล. 1. ล. 2.


การศึกษา -- ไทย.

LA1221 / .ก64 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544