พิพัฒน์ จักรางกูร.

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : แก้ไขตามกฎหมาย ป.วิ.พ. ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2538 / พิพัฒน์ จักรางกูร. - กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2538. - 344 หน้า.


วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

KPT1710 / .พ66

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544