สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ... จังหวัดมหาสารคาม = Population and housing census Changwat Maha Sarakham / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. - กรุงเทพฯ, สำนักงาน, 2504- - เล่ม. - รายสิบปี. - 2503-


มหาสารคาม -- สำมะโนประชากร.

HA4600.555 / .ม5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544