บัญชา แก้วเกตุทอง.

36 รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยของไทย โดย พ.อ.บัญชา แก้วเกตุทอง. - กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, [2520?] - 603 หน้า.


การเลือกตั้ง -- ไทย.
ประชาธิปไตย.
พรรคการเมือง -- ไทย -- ประวัติ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-?

JQ1745.ก1 / บ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544