สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

พัฒนาการเมืองในระบบ : การแสวงหาทฤษฎี (Political development in political system : a search for theory). - ม.ป.ท. (2527?) - 148 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.


การพัฒนาทางการเมือง.

JA71 / .ส66

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544