บรรพต วีระสัย.

ลัทธิการเมือง / โดย บรรพต วีระสัย และ วิทยา นภาศิริกุลกิจ. - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523. - 123 หน้า : ตาราง.


รัฐศาสตร์ -- ปรัชญา.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JA71 / .บ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544